Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.

Funkční podpora verze pro oční lékaře zahrnuje formalizovaný záznam očního vyšetření, vystavení poukazu na brýle a grafický záznam vyšetření. Resumé z vyšetření, ordinace léků, PN, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování a další se automaticky přenášejí do dekurzu pacienta a jsou odtud kdykoliv rychle dostupné v detailu.

Pro pravé i levé oko jsou připraveny speciální rastry - Oční pozadí, Makula, Bulbus a Přední segment. Pomocí sady speciálních grafických značek se do rastru zaznamenává stav, charakterizující jednotlivé obtíže.  Umístění, tvar a velikost značek je možné přizpůsobit zjištěnému stavu. Přímo do grafického záznamu lze připojit i potřebný komentář.

Nadstandardní komfort poskytuje nadstavbový modul pro grafický záznam vyšetření. Zdrojem obrazové dokumentace mohou být lékařské diagnostické přístroje, které poskytují výstup ve formě videosignálu (např. štěrbinová lampa, keratotopograf apod.) nebo videokamera či digitální fotoaparát. Zdrojem obrazové informace může být i jakýkoliv snímek nebo dokument, digitalizovaný ve skeneru. Napojení těchto grafických vstupů nevyžaduje žádný speciální externí software.

Program výsledné grafické objekty archivuje přímo s daty konkrétního pacienta. Obrázky jsou přímo dostupné z pacientova dekurzu. Mohou být také prostřednictvím elektronické pošty přímo odeslány s Vaším komentářem ke konzultaci na jiném zdravotnickém zařízení. Mohou být i součástí lékařské zprávy nebo jiného záznamu z vyšetření.