Obrazová dokumentace

Modul umožňuje vkládat, popisovat a uschovávat snímky přímo z různých zdrojů - RTG, RVG, záznamy z vyšetření na EKG nebo EEG, intraorální kamera, endoskopické kamery, USG, videokamera, štěrbinová lampa, digitální fotoaparát apod. Snímky mohou být také získány scanováním již existujících obrázků nebo dokumentů, např. starších RTG, nebo převzetím z jiného zdroje (přenos elektronickou poštou v rámci tele medicíny, z obrazové databáze, nebo přímo z jiného programu).

asw_eshop_obrazovy_archiv_v.png

Objednat

Zdroje obrazových dokumentů jsou v zásadě tři:

  1. Přímý vstup z lékařského přístroje vybaveného zdrojem video signálu nebo z videokamery. Uživatel sleduje obraz na monitoru a ve vhodnou chvíli jej sejme do paměti počítače.
  2. Získáním digitálního obrazu originálního snímku nebo dokumentu pomocí scanneru. Dokumenty lze scannovat i do vícestránkového PDF formátu.
  3. Třetím typem jsou grafické objekty, vytvořené mimo ordinaci, a získané přenosem po počítačové síti, elektronickou poštou a podobně.

Archiv snímků je přímo přístupný z karty pacienta. Distribuce snímků v lokální počítačové síti je rychlá a výrazně zefektivňuje organizaci práce. Pokud zdravotnické zařízení disponuje službou CGM LIFE eSERVICES, lze snímky jednoduchou zabezpečenou formou ditribuovat i pacientům.

Podrobný popis modulu

Programem získaný grafický objekt se zaeviduje včetně případného popisného komentáře, uloží se do databáze a zaznamená se jeho existence do dekurzu pacienta. Kdykoliv je potom potřeba snímek prohlédnout, přímo z dekurzu pacienta ho vyvoláte na obrazovku. K prohlížení snímku můžete použít digitální lupu, která snímek zvětšuje nebo zmenšuje od zadaného ohniska. U obrazu můžete upravit jas i kontrast a používat barevné filtry. Objekty můžete i tisknout nebo exportovat jako soubor k jiným uživatelům.

Grafické objekty lze v programu dále zpracovávat, například označovat nebo zvýrazňovat vybrané části snímku, provádět automatická měření vzdáleností nebo úhlů mezi zadanými referenčními body, určovat velikost ploch, zakreslovat různé specifické značky, a to vše jako vratný proces, protože toto zpracování je nedestruktivní a prvotní záznam zůstává v počítači zachován.

Specifickou formou podpory grafických objektů je i možnost provádět grafický záznam výsledků vyšetření do předem připravených předtisků (rastrů). Tyto rastry se odlišují pro různé odbornosti. Např. oční lékař má pro svou specializaci možnost zakreslovat na obrazovce nálezy do rastru očního pozadí, do rastru předního segmentu, makuly a bulbu. Stejně jako u snímků lze na povrch rastru pokládat grafické součástky a značky nálezů (např. pro rastr předního segmentu to jsou značky různých katarakt, poranění, cizích tělísek atd.). Tvar a velikost těchto součástek je možné upravovat tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečně zjištěnému nálezu u pacienta.

Odborné verze

Gynekologické vyšetření, Ophtalmologické vyšetření, Ortopedické vyšetření, Ortodontické vyšetření, Urologické vyšetření ,ORL vyšetření

Vzdálené ovládání

Pro lékaře, kteří chtějí ovládat grafický modul vzdáleně od počítače nabízíme pedál pro ovládání grafického modulu. Pomocí pedálu lze komfortně pořídit snímek přímo od přístroje v nejvhodnějším okamžiku. Více informací naleznete zde.

Vyzkoušejte si demoverzi

Vyzkoušejte si modul zdarma. Kontaktujte naše obchodní oddělení na tel: 246 007 820 nebo e-mailu: obchod.cz@cgm.com

Leták

Objednat